อบรม Cooling Tower และ Pressure Reducing and Relief Valve

โปรเจคส์เอเชีย จัดอบรม Cooling Tower และ Pressure Reducing and Relief Valve

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทโปรเจคส์เอเชีย จำกัด จัดอบรม MEP ในหัวข้อเรื่อง Cooling Tower โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมโชค เธียรอนันต์ บริษัท แอดวานซ์ ฟลูอิด เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร และหัวข้อ Pressure Reducing and Relief Valve โดยคุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร